Skip to main content

Regulamin

Serwis internetowy https://facemodeling.pl jest prowadzony przez Anetę Hregorowicz-Gorlo  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FACEMODELING ACADEMY AKADEMIA MANUALNYCH TERAPII TWARZY Aneta Hregorowicz-Gorlo, w Gdańsku, ul. Czarny dwór 14B/2, 80-365 Gdańsk , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 8442266584 zwana dalej Usługodawcą.

§1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta.

§2

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. PrzedsiębiorcaKonsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą ale nie posiadającą dla nich charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności.
 3.  Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FACEMODELING ACADEMY AKADEMIA MANUALNYCH TERAPII TWARZY Aneta Hregorowicz-Gorlo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 8442266584.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Serwis – serwis internetowy https://facemodeling.pl W skład serwisu wchodzą między innymi usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Klientów
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu.
 10. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone  dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu
 14. Usługa (usługa świadczona drogą elektroniczną) – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w tym za pośrednictwem Serwisu, środków komunikacji elektronicznej i innych środków porozumiewania się na odległość, w tym komunikatorów mediów społecznościowych. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi: umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Serwisu,  umożliwienie Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Serwisu i otrzymywania w ramach usługi Newslettera informacji o nowych treściach publikowanych w Serwisie, produktach, usługach czy promocjach, umożliwienie złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz prowadzenie Konta Użytkownika oraz odpłatne udostępnianie tzw. usług płatnych.
 15. Usługi płatne – Szkolenia on-line, Produkty.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i akceptację niniejszego Regulaminu, po uiszczeniu opłaty za daną Usługę, lub zawarta w inny sposób określony w odrębnym Regulaminie danej usługi.

§3

Usługodawca ma możliwość świadczenia następujących Usług Płatnych:

 1. Szkolenia on-line – usługa świadczona drogą elektroniczną. Czas trwania Szkolenia jest określony w opisie danej Usługi. Klient ma prawo do wielokrotnego odtwarzania danego Szkolenia w czasie określonym i wskazanym w danej Usłudze. Na dane Szkolenie mogą składać się między innymi materiały audio, video, materiały tekstowe. Do zakupu Szkolenia konieczne jest założenie Konta w Serwisie i opłacenie wybranej usługi.
 2. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§4

 1. Do dokonania zakupu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta: 1) dostęp do Internetu, 2) standardowy system operacyjny, 3) standardowa przeglądarka internetowa, 4) posiadanie aktywnego adresu e-mail, 5) Włączona obsługa JavaScript i plików cookies.  Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby Serwis był prawidłowo obsługiwany przez przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari)
 2. Wypełniając Formularz Zamówienia Klient posługuje się prawdziwymi danymi oraz ponosi odpowiedzialność za posłużenie się nieprawdziwymi danymi. Nie można zawrzeć Umowy w sposób anonimowy lub posługując się nieprawdziwymi danymi. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 3. Klient korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 4. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich mającym na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego, oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności).
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego przez Klienta powinno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami i zgodny z regulaminem.

§5

 1. Usługi eksponowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są wolne od wad prawnych.
 2. Ceny Usług oferowanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cena brutto).
 3. Klient może złożyć zamówienie jedynie po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest tożsama z założeniem konta w Serwisie.
 4. Do założenia konta w Serwisie konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji.  W formularzu rejestracji należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, podanie hasła dostępu, które posłuży do logowania na Koncie. Opcjonalnie można podać numer telefonu Klienta, dane firmy, uwagi.
 5. Logowanie na Konto następuje przez wpisanie loginu (jest nim e-mail podany podczas rejestracji) i hasła, które zostały ustawione przez Klienta w Formularzu rejestracji.
 6. Usunięcie Konta Klienta następuje na jego wyraźne żądania. Żądanie usunięcia konta Klienta należy wysłać na adres e-mail:  pomoc@facemodeling.pl
 7. Do złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie następujących czynności: dodanie do koszyka produktów, wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, wybór metody płatności, akceptacja Regulaminu – warunek konieczny do złożenia zamówienia.
 8. Po naciśnięciu przycisku do finalizacji zamówienia Klient jest przekierowywany do panelu płatności. Klient wybiera metodę płatności. Po dokonaniu płatności Klient jest przekierowywany na stronę Serwisu. Do skutecznego zawarcia umowy konieczne jest potwierdzenie przez system, że płatność przebiegła pomyślnie – potwierdzenie otrzymania płatności przez Usługodawcę jest momentem zawarcia umowy.
 9. Po złożeniu zamówienia Usługobiorca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a Usługodawcą.
 10. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient otrzymuje dostęp do kupionych Usług lub zostaje realizowana wysyłka produktów ruchomych.
 11. Klient ma możliwość podglądu swojej historii zamówień, która dostępna jest w Koncie Klienta.

§6

 1. Serwis umożliwia dokonanie płatności poprzez: Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357) lub PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za za realizację procesu płatności przez zewnętrznych dostawców.
 3. Odrębne regulaminy płatności udostępniane są przez dostawców zewnętrznych. Regulaminy zawierają szczegółowe zasady korzystania z danych form płatności.

§7

 1. Klient ma możliwość zapisania się do newslettera. Istnieją dwa sposoby zapisania się do newslettera poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera albo przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji lub składania zamówienie.
 2. Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez użycia przycisku służącego do rezygnacji umiejscowionego w wiadomościach przesyłanych w ramach newslettera. Klient ma także możliwość w każdej chwili poinformować Usługodawcę o chęci rezygnacji, rezygnacja w każdym przypadku zostaje uwzględniona niezwłocznie.

§8

Szczegółowe postanowienia dotyczące Usługi płatnej – Szkolenia on-line.

 1. W panelu o nazwie Zamówienia widoczne są wszystkie kursy dostępne dla Klienta.
 2. Aby złożyć zamówienie Klient musi zalogować się na Konto założone w Serwisie.
 3. Dostęp do treści dotyczących Szkoleń może być ograniczony czasowo. Długość dostępu do danego Szkolenia zawarty jest w jej opisie.
 4. W ramach pojedynczego dostępu do danego kursu możliwe jest jego odtworzenie jedynie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 5. Kursy stanowią utwory chronione prawem autorskim. Prawa autorskie do tych utworów przysługują Usługodawcy.
 6. W przypadku gdy dostęp do danego Kursu przyznany jest na czas nieokreślony Usługodawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do danego kursu. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprzedzi Klienta o takiej decyzji z 30-dniowym wyprzedzeniem. Usługodawca w takiej sytuacji umożliwi pobranie kursu Usługobiorcy, z takim zastrzeżeniem, że niektóre treści kursu zwłaszcza o charakterze audio czy video nie będą możliwe do pobrania.

§9

 1. Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego i należą do Usługodawcy.
 2. Zabrania się bezprawnego rozpowszechniania treści objętych prawem autorskim należącym do Usługodawcy.

§10

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta i Przedsiębiorcę Konsumenta

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych(w tym przypadku Szkolenia on-line), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11

Reklamacje

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionej Usługi lub procesu zakupowego na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko, adres email) przedmiotu reklamacji oraz żądania związanego z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

§12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranej przez Użytkownika Usługi na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu.
 2. Usługobiorca będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Usługobiorca będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia niedotyczące konsumentów i przedsiębiorców konsumentów

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, niezależnie od podstawy prawnej tej odpowiedzialności, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za Usługę z którego wywodzone są roszczenia, lub kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc) zł, jeżeli takiego wynagrodzenia nie ma lub nie da się ustalić. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za normalne i rzeczywiście poniesione straty, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.

§13

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych już przez Usługobiorcę.
 6. Administratorem danych osobowych Klienta jest FACEMODELING ACADEMY AKADEMIA MANUALNYCH TERAPII TWARZY Aneta Hregorowicz-Gorlo, w Gdańsku, ul. Czarny dwór 14B/2, 80-365 Gdańsk , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 8442266584. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://facemodeling.pl/polityka-prywatnosci/.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.06.2022 roku.