REGULAMIN SERWISU

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Serwisu i ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1.1. Prowadzącym Serwis  – Sopocka Akademia Sztuki Masażu Gorlo Kamil Gorlo; ul. Czarny dwór 14B/2, 80-365 Gdańsk NIP 8442266609

1.2. Klient , Wypożyczający  lub Użytkownik  – osoba fizyczna, konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

1.3 Wypożyczlania internetowa – serwis internetowy facemodeling.pl

Pojęcia „Wypożyczalnia internetowa” oraz „Serwis” są zamienne;

1.4. Treści Cyfrowe  – prezentowane w Serwisie nagrania audio-video; w formie elektronicznej będące audycjami audiowizualnymi które udostępnione zostały w Serwisie do korzystania za uprzednią rejestracją lub zamówieniem oraz po zapłacie ceny za wypożyczenie;

1.5. Konsument  – określony w art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

1.6. Okres Wypożyczenia  – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia wypożyczenia Treści Cyfrowej (udostępnienia do pierwszego odtworzenia) do godziny zakończenia wypożyczenia;

1.7. Cena za wypożyczenie  – należność od Klienta na rzecz Prowadzącego Serwis w kwocie oznaczonej w  Cenniku,

1.8. Sprzęt  – urządzenia spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry techniczne umożliwiające korzystanie z wypożyczonej Treści Cyfrowe .

1.9. Cennik  – cennik w którym znajdują się ceny za wypożyczenie Treści Cyfrowych prezentowanych na facemodeling.pl

2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Prowadzącego Serwis, za pośrednictwem serwisu, odpłatnego wypożyczania Treści Cyfrowych..

3. Klient zobowiązuje się zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wraz z momentem dokonania zamówienia Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§ 2.

Serwis prowadzony jest w celu odpłatnego wypożyczania prezentowanych w nim Treści Cyfrowych.

Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prawa do odpłatnego wypożyczania Treści Cyfrowych.

Dane zawarte w treści Serwisu mają charakter informacyjny i pochodzą ze źródeł, które Prowadzący Serwis uznał za rzetelne i wiarygodne, co nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem przyczyn leżących poza zakresem kontroli Prowadzącego Serwis.

Prowadzący Serwis zastrzega prawo do naniesienia zmian w treści Serwisu w wybranym przez siebie momencie,  po wcześniejszym uprzedzeniu Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

§ 3.

1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Aby uzyskać dostęp do Treści cyfrowych Klient musi dokonać rejestracji w Serwisie.

3. Przy złożeniu zamówienia Klient otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź – potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Jej brak poczytuje się za brakiem możliwości realizacji.

4. Klient umieści w formularzu dane pozwalające na jego skuteczną identyfikację i potwierdza, że ma świadomość iż jest to warunkiem skuteczności złożenia zamówienia.

5. Do zawarcia Umowy dochodzi w efekcie złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Serwis. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie Klientowi Treści Cyfrowej, którego treścią jest wyłącznie prawo do odtwarzania Treści Cyfrowej przez Klienta przez okres oznaczony w tej umowie,  wyłącznie do osobistego użytku domowego, bez prawa do publicznego prezentowania, rozpowszechniania i wszelkiego innego komercyjnego wykorzystywania, oraz bez prawa do odsprzedaży

6. Treści cyfrowej mogą być wykorzystane tylko przez Klientów-Wypożyczających jedynie do użytku osobistego. Zakazane jest utrwalanie, nagrywanie, użyczanie, wypożyczanie, pobieranie, zezwalanie na użytkowanie przez osoby trzecie, jak również publiczne udostępnianie lub prezentowanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie (niezależnie od tego czy jest ono połączone z pobieraniem z tego tytułu opłat);

7. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Treści Cyfrowej w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz za skutki ujawnienia tych treści osobom trzecim poprzez brak zachowania środków ostrożności.

8. W przypadku korzystania z Treści Cyfrowej o przez Klienta w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem Prowadzący Serwis ma prawo zablokować mu dostęp do Serwisu jak również jednostronnie rozwiązać Umowę.

§ 4.

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Treści Cyfrowej w chwili realizacji zamówienia oraz zapłaty Ceny za to wypożyczenie.

2. Za dokonanie zapłaty za wypożyczenie uważa się moment uznania rachunku bankowego Prowadzącego Serwis.

3. Prowadzący Serwis nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.

4. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Prowadzącego Serwis, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

§ 5.

1. Treści cyfrowe udostępnione są do wypożyczenia, czyli czasowego odtwarzania przez Klienta, w postaci pliku dostępnego on-line za pośrednictwem konta w Serwisie. Dostęp do Treści Cyfrowej nastąpi po otrzymaniu przez Prowadzącego Serwis potwierdzenia akceptacji płatności. Prowadzący Serwis, poprzez udostępnienie Klientowi do wypożyczenia Treści Cyfrowej udziela mu stosownej licencji, w której uzyskuje wyłącznie prawo do odtwarzania na własny użytek bez prawa do publicznego prezentowania, rozpowszechniania i wszelkiego innego komercyjnego wykorzystywania.

2. W razie odtworzenia Treści Cyfrowej przez Klientowi – zamówienie uważa się za zrealizowane.

3. W celu prawidłowego odtworzenia Treści cyfrowej należy posiadać dostęp do Internetu, przeglądarkę internetową, adres poczty e-mail.

4. Korzystanie z wypożyczonego Wydawnictwa elektronicznego jest możliwe wyłącznie za pomocą   sprawnego Sprzętu, połączonego z siecią internet oraz z włączoną obsługą plików Cookies. W przypadku urządzeń mobilnych konieczne jest posiadanie wspieranego urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android, iOS;

5. Korzystanie z wypożyczenia Treści Cyfrowej może być związane z zainstalowaniem plików „Cookies”. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia Klienta ani nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić korzystanie z Treści Cyfrowej.

§ 6.

W ramach sposobu zapłaty za wypożyczenia w Wypożyczalni internetowej dostępne są szybkie płatności PayU;

§ 7.

1. W ramach Serwisu dostępna jest możliwość zakupu abonamentu w modelu subskrypcji. Przez subskrypcję należy rozumieć usługę  sprzedaży na dostęp do Serwisu w określonych odstępach czasu (dalej „Subskrypcja”).

2. Umowa Subskrypcji na okres 1 (jednego) miesiąca jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie z skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.

3. Umowa Subskrypcji na okres 3 miesięcy oraz na okres 12 miesięcy jest umową na czas określony i kończy się wraz z ostatnim dniem okresu na jaki została zawarta.

4. Sprzedaż w ramach Subskrypcji trwa od momentu rejestracji i zamówienia subskrypcji aż do momentu rozwiązania umowy w wyniku anulowania Subskrypcji przez Klienta (najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego) lub upływu okresu na jaki została zawarta(dotyczy produktów „3 miesiące” oraz „12 miesięcy”).

§ 8.

Konsument może bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy  odstąpić od niej, składając oświadczenie na piśmie na adres: Czarny dwór 14B/2, 80-365 Gdańsk lub drogą e-mail’ową na adres: zamowienia@facemodeling.pl

Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach § 8 ust. 1 nie obejmuje jednostek prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują wypożyczenia w Wypożyczalni internetowej jak również nie przysługuje w przypadku gdy Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści Cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Momentem, w którym Klient wyraża zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej jest moment jej pierwszego odtworzenia.

Zamówienie na wypożyczenie Treści Cyfrowych na okres rozpoczynający się przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez konsumenta umowy z Prowadzącym Serwis,  gdzie Konsument wyraził  zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Prowadzącego Serwis usługi przed upływem terminu określonego w  art. 27 ustawy z dnia  30 maja 2014  r.  o  prawach konsumenta  tzn. przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez niego umowy z Prowadzącym Serwis, oznacza akceptuje on regulamin oraz chce natychmiastowego świadczenia usług i rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić w ciągu 14 dni.

Po odstąpieniu od umowy przez Wypożyczającego Prowadzący Serwis zwraca Wypożyczającemu  zapłaconą  cenę w terminie 14 dni od otrzymania  oświadczenia od odstąpieniu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Wypożyczającego numer rachunku bankowego lub przekazem   pocztowym na wskazany adres.

§ 9.

1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Użytkowników serwisu jest Prowadzący Serwis.

2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://facemodeling.pl/polityka-prywatnosci

3. Klienci oraz Użytkownicy serwisu mają między innymi prawo do weryfikacji, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.

§ 10.

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją niniejszego Regulaminu Klient może kierować do Prowadzącego Serwis w formie pisemnie lub drogą elektroniczną na adres:  zamowienia@facemodeling.pl

2. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia, w którym wypożyczenie zostało nienależycie wykonane lub miało być wykonane lub Cena została nieprawidłowo naliczona. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

3. Prowadzący Serwis udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jeśli w takiej formie złożono reklamacje, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W wypadku nierozpatrzenia reklamacji w przepisanym terminie poczytuje się ją za uwzględnioną.

4. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania przez Klienta Ceny należnej Prowadzącemu Serwis z tytułu korzystania z wypożyczenia.

5. W wypadku uznania reklamacji dotyczącej problemów z dostępem do odtworzenia lub innym ograniczeniem w korzystaniu z wypożyczenia, lub w przypadku przerw w możliwości dostępu do Usługi wynikających z awarii, Prowadzący Serwis zapewni Klientowi dostęp do wypożyczonego Treści cyfrowej albo zwróci Cenę, zgodnie z żądaniem Klienta. Ponowny dostęp do wypożyczonej Treści nastąpi poprzez udostępnienie Treści której dotyczyła reklamacja.

§ 11.

1. Serwis świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter.

2. Usługa Newsletter świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zastrzegamy sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony w Serwisie. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie. Newsletter przesyłany jest do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 12.

1. Zawartość Serwisu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie prawnej.

2. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, patentu, dobra osobiste i majątkowe osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 13.

1. Regulamin obowiązuje od dnia 10.12.2019 roku.

2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu może nastąpić w przypadku zmian w treści obowiązującego prawa, zmian w zakresie prawa podatkowego, zmian w zakresie warunków technicznych prowadzenia sklepu internetowego, zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet spowodowanych zmianami prawa lub też orzeczeniami i/lub decyzjami odpowiednich organów.

3. Prowadzący Serwis poinformuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek od dnia zamieszczenia informacji o zmianie i stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.

4. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutki natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.

6. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

1) utrudnienia w korzystaniu z Serwisu na skutek okoliczności, którym nie mógł zapobiec lub przewidzieć,

2) szkody wywołane korzystaniem przez Klienta z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Wypożyczalni internetowej w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;

7. Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie  z dniem 12.12.2020 roku.